REGULAMIN KONKURSU NA LOGO FESTIWALU DZIEDZICTWA NARODOWEGO IM. BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO FESTIWALU DZIEDZICTWA NARODOWEGO IM. BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO
 • REGULAMIN KONKURSU NA LOGO FESTIWALU DZIEDZICTWA NARODOWEGO IM. BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
FESTIWALU DZIEDZICTWA NARODOWEGO IM. BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO

 

Organizator
Organizatorami konkursu są
Prezydent Miasta Białej Podlaskiej i Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego
w Białej Podlaskiej
 

Cel i przedmiot konkursu
- Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) Festiwalu Dziedzictwa
Narodowego im. Bogusława Kaczyńskiego.
Logo wykorzystywane będzie przez organizatorów w celach reklamowych,
korespondencyjnych, promocyjnych, itp. oraz umieszczane, jako element scenografii do wydarzeń
odbywających się w ramach Festiwalu.
 

Warunki uczestnictwa w konkursie
W konkursie mogą brać udział absolwenci i studenci uczelni plastycznych.
Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia projektu autorskiego, nie mającego cech plagiatu.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz
organizatora Festiwalu.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
 

Forma prezentacji pracy konkursowej
Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama,
internet, pisma, ulotki, scenografia.
Pracę należy wykonać komputerowo, w technice wektorowej (nie bitmapowej).
Kryteria estetyczne:
- czytelność i łatwość zapamiętania,
- identyfikacja z kulturą w aspekcie muzyki i miastem Biała Podlaska,
- wzbudzanie pozytywnych emocji,
- zawarcie w znaku elementu graficznego i napisu " Festiwal Dziedzictwa Narodowego im.
Bogusława Kaczyńskiego",
- minimalizm formy i koloru.
 

Składanie prac
Prace należy składać w formie papierowej i elektronicznej, w kopercie opatrzonej godłem autora,
zawierającej jednocześnie drugą kopertę z danymi autora - imię, nazwisko, adres zamieszkania,
uczelnia, którą osoba ukończyła, lub na której studiuje.
 

Miejsce i termin składania prac konkursowych
Prace należy przekazać osobiście lub pocztą, do Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława
Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.
Adres:
Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 11,
21-500 Biała Podlaska
Termin składania prac upływa z dniem 7 maja 2018 r. do godz. 15.00
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Oceny prac konkursowych dokona specjalnie powołana komisja w dniu 8 maja 2018 r. powołana
przez organizatorów konkursu.
Nagroda za projekt wybrany do wykorzystania w ramach Festiwalu wynosi 600 zł netto.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Miasta Białej Podlaskiej i Bialskiego
Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.

 

Z-ca DYREKTORA
Bialskiego Centrum Kultury
im. Bogusława Kaczyńskiego
Zbigniew Kapela

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103